ARDOLET Makine San. Tic. Ltd. Şti.

KVKK Gizlilik Bildirimi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

ARDOLET Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak, Şirkete ilişkin tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK kapsamında tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

İşbu aydınlatma metninde geçen;
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin hertürlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”):07.04.2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlara yürürlüğe giren 6698 SayılıKişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
Veri Sorumlusu:Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarınıbelirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesindensorunlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri İşleyen:Veri Sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onunadına Kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
Veri Sorumlusu : KVKK uyarınca muhatap, tedarikçi, müşteri, çalışan, stajyer, ziyaretçi vb. sıfatları ile paylaştığınız kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak belirlenen ARDOLET Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

1.Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşletme Amaçları

Kişisel verileriniz, Şirketimiz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Şirketimiz ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturulacak ve güncellenerek işlenebilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz hizmetlerinden faydalanmanız içingerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, Şirketimizin veŞirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinintemini, Şirketimizin stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesin temini amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verileri işlemeşartları ve amaçları uyarınca,

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olansüre kadar muhafaza edilme,
 • Kurallarına uygun bir şekilde işlenecektir.

2.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz hizmetlerinden faydalanmanız içingerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, Şirketimizin veŞirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinintemini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasıile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin teminiamaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bukapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksizve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukukisebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1)ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte veaktarılabilmektedir.

4.Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları

 1. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Korumu Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
 2. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 3. Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 4. Kişisel verilerin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 5. Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 6. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 7. KVKK 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme,
 8. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 9. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 10. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK’nın 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya kişisel verileri KorumaKurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. KişiselVerileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için,başvurunuz, KVKK gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVKK’ nın 11. Maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ve kimliğinizi tespit edici gereklibilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talepettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, açık ve anlaşılır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, taahhütlü postayla ya da noter kanalıyla Ankara Asfaltı Üzeri 377 Sok. No:13 Bornova – İZMİR adresimize ulaştırmanız gerekmektedir. Başka bir yöntemle gönderilen belgelerden şirketimiz sorumlu değildir.

Saygılarımızla,
ARDOLET Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Bu web sitesi tanımlama bilgileri kullanır ve kişisel verilerinizden gezinme deneyiminizi geliştirmek için sorar. This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.